موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
حــراســت
دستگاه حراست براساس ماده واحده قانون مصوب 12/2/68 مجمع تشخیص مصلحت نظام با اهداف و تشکیلات سازمانی خاص به عنوان یک مجموعه اجرائی و نظارتی از مصادیق بارز و حیطه شمول اصول و قواعد مذکور بوده و به لحاظ ویژگیها، وظایف و جایگاه سازمانی بعنوان یکی از زیر مجموعه های تشکیلاتی، مستقیماً یا به صورت غیر مستقیم و نامحسوس وظایف خطیری در ارتباط با سالم سازی محیط کار و کنترل کیفی و کمی کارکنان ، بررسی و احراز تخلفات اداری مالی ، حفاظت از تاسیسات و اماکن ، اسناد و مدارک را عهده دار می باشد.
حراست به نهادی گفته می‌شود که در قلب تشکیلات یک سازمان وجود داشته و وظیفه خطیر مراقبت از سلامت اجزای ریز و درشت آن تشکیلات را در برابر انواع و اقسام انحراف‌های موجود به عهده دارد.
حفاظت از اطلاعات اسناد، پرسنل، اماکن و محیط‌های تحت پوشش به منظور پیشگیری از هرگونه تهدید و خطرات احتمالی از طریق کسب و پرورش اخبار و اطلاعات محیط اعم از اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و... و انعکاس بموقع آن به مبادی ذیربط، از اهداف اصلی حراست به شمار می آید.
شرح وظایف حراست


مشاور رئیس اداره یا سازمان.
بررسی و اعلام نظر نسبت به استقرار سیستم مناسب جهت حراست و نگهداری ساختمان ، تأسیسات و مدارک و اسناد محرمانه .
برقراری ارتباط محرمانه با سازمانهای مختلف و مقامات مسئول .
حفظ و نگهداری کلیه اوراق و اسناد و پرونده های محرمانه با توجه به مقررات مربوطه .
مراقبت و نظارت بر کلیه امور مربوط به حراست و انجام اقدامات لازم .
کنترل و نظارت و بررسی وضع حراستی دانشگاه یا محیط مربوطه و تهیه گزارشات مورد لزوم .
تهیه و تنظیم برنامه انتظامات و نگهبانان و مراقبت در حسن انجام وظیفه کلیه نیروها.
حفظ و حراست از تأسیسات و اماکن مربوط به دانشگاه و آموزش و کنترل و آماده نگهداشتن کلیه نیروهای تحت نظارت خود جهت ارائه خدمات مطلوب .
انجام استعلامات لازم جهت صلاحیت پرسنل از مراجع ذیصلاح .
اخذ نظریه گزینش پرسنل جدید الاستخدام .
نظارت و ممانعت از تزریق نیروهای فاقد صلاحیت به سیستم .
انجام سایر اموری که درحدود وظایف از طرف مافوق ارجاع می گردد.