موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
تحصیلات تکمیلی

 • دکتر سلما حائری
  07136987116
  haeri@apadana.ac.ir

   

  ایام هفته ساعات حضور مکان حضور
  شنب 8:00-14:30 ساختمان مرکزی، طبقه اول، واحد سمت راست
  ک شنبه 8:00-14:30 ساختمان مرکزی، طبقه اول، واحد سمت راست
  دو شنبه 8:00-14:30 ساختمان مرکزی، طبقه اول، واحد سمت راست
  سه شنبه 8:00-14:30 ساختمان مرکزی، طبقه اول، واحد سمت راست
  چهارشنبه 8:00-14:30 ساختمان مرکزی، طبقه اول، واحد سمت راست
  پنج شنبه 8:00-13:00 ساختمان آموزشی (فرهنگ شهر)

   

 • امیر شفیعی سروستانی

  کارشناس پایان نامه

  ایام هفته ساعات حضور مکان حضور
  شنبه 7:30-14:00 ساختمان مرکزی، طبقه اول، واحد سمت راست
  یک شنبه 7:30-14:00 ساختمان مرکزی، طبقه اول، واحد سمت راست
  دو شنبه 7:30-14:00 ساختمان مرکزی، طبقه اول، واحد سمت راست
  سه شنبه 7:30-14:00 ساختمان مرکزی، طبقه اول، واحد سمت راست
  چهارشنبه 7:30-14:00 ساختمان مرکزی، طبقه اول، واحد سمت راست
  پنج شنبه تعطیل  تعطیل