موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
اخبار دانشکده فنی مهندسی
 • برگزاری کلاس جبرانی مهندسی پی با آقای دکتر غلامپور روز چهارشنبه مورخ 1398/03/08

  قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی پیوسته مهندسی عمران:

  کلاس جبرانی مهندسی پی با آقای دکتر غلامپور روز چهارشنبه مورخ 1398/03/08ساعت 12 الی 14 در محل ساختمان ایمان شمالی(کلاس 2104) برگزار میگردد.

 • عدم برگزاری کلیه کلاس های روز چهارشنبه مورخ 1398/01/28 جناب آقای مهندس باستانی

  قابل توجه دانشجویان محترم:

  احتراماً به استحضار می رساند کلیه کلاس های آقای مهندس باستانی روز چهارشنبه مورخ 1398/01/28برگزار نمی گردد. قابل ذکر است جبرانی کلاس های مزبور متعاقباً اعلام می گردد.

 • عدم برگزاری کلاس جناب آقای دکتر فیلی

  قابل توجه دانشجویان محترم رشته عمران:

  احتراماً به استحضار می رساند، کلاس اصول مدیریت ساخت با آقای دکتر فیلی، روز شنبه مورخ 1398/01/24 برگزار نمی گردد. کلاس جبرانی درس مزبور متعاقباً اعلام می گردد.

 • تاریخ برگزاری امتحانات میانترم جناب آقای دکتر هوشنگی:

  قابل توجه دانشجویان محترم مهندسی عمران:

  احتراماً تاریخ و محل برگزاری امتحانات میانترم مکانیک خاک و دینامیک با جناب آقای دکتر هوشنگی به شرح زیر اعلام میگردد:

  1. مکانیک خاک، چهارشنبه مورخ 1397/09/28ساعت 11 صبح در محل ساختمان مدیریت (میدان معلم)

  2. دینامیک، روز چهارشنبه مورخ 1397/09/21 ساعت 8 صبح در محل ساختمان آموزشی (فرهنگ شهر)

 • عدم برگزاری کلاس جناب آقای مهندس بنان

  احتراماً به اطلاع می رساند کلاس مقررات ملی ساختمان با جناب آقای مهندس بنان روز چهارشنبه مورخ 1397/09/14برگزار نمی گردد. جبرانی کلاس مزبور متعاقباً اعلام می گردد

 • قابل توجه دانشجویان مهندسی عمران که در تابستان 97- 1396 پروژه راهسازی اخذ نموده اند:

  احتراماً به اطلاع می رساند تاریخ تحویل پروژه راهسازی دانشجویانی که در تابستان 97- 1396 درس مذبور را اخذ نموده اند، روز چهارشنبه مورخ 1397/09/07 ساعت 12 ظهر در محل ساختمان فرهنگ شهر(بخش فنی مهندسی) می باشد. شایان ذکر است عدم حضور به موقع، به منزله صفر تلقی خواهد شد.

 • عدم برگزاری کلیه کلاس های روز چهارشنبه مورخ 1397/08/09 آقای مهندس باستانی

  قابل توجه دانشجویان محترم:

  احتراماً به استحضار می رساند کلیه کلاس های آقای مهندس باستانی روز چهارشنبه مورخ 1397/08/09 برگزار نمیگردد. قابل ذکر است جبرانی کلاس های مزبور متعاقباً اعلام می گردد.

 • عدم برگزاری کلاس های آقای مهندس پایدارجهرمی

  قابل توجه دانشجویان محترم نقشه برداری:

  کلیه کلاس های آقای مهندس پایدارجهرمی روز یکشنبه مورخ 1397/08/06 برگزار نمیگردد. قابل ذکر است جبرانی کلاس های مزبور متعاقباً اعلام می گردد.

 • عدم برگزاری کلاس آقای مهندس علی زاده

  قابل توجه دانشجویان محترم کاردانی پیوسته کارهای عمومی ساختمان

  احتراماً به استحضار می رساند کلاس نقشه کشی ساختمان های بتنی با آقای مهندس علی زاده روز شنبه مورخ 1397/08/05 برگزار نمیگردد.قابل ذکر است جبرانی کلاس مزبور متعاقباً اعلام میگردد.

 • قابل توجه دانشجویان مهندسی پزشکی

  برنامه درس آناتومی در طول ترم تحصیلی در نیمسال اول 98-971 2 3 4