موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
نخستین کنفرانس ملی مطالعات کاربردی در ترویج و توسعه علوم ورزشی
  • نخستین کنفرانس ملی مطالعات کاربردی در ترویج و توسعه علوم ورزشی

    https://pass.apadana.ac.ir

    نخستین کنفرانس ملی مطالعات کاربردی در ترویج و توسعه علوم ورزشی

    https://pass.apadana.ac.ir

    1399/11/16-13:57:46