موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ارتباط تصویری (سرکار خانم صبا اسدی)
  • قابل توجه دانشجویان محترم؛ بدینوسیله به اطلاع می رساند که جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سرکار خانم صبا اسدی با عنوان  امکان سنجي استفاده از گرافيک حسي در تعامل با کودکان بيش فعال (کودکان 7 تا 11 سال، شهر شيراز) در روز سه شنبه 1399/07/22 ساعت 10:30 در محل ساختمان معلم برگزار خواهد گردید.

    1399/07/20-13:38:57