موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی شهری (جناب آقای عبداله بازدار)
  • قابل توجه دانشجویان محترم؛ بدینوسیله به اطلاع می رساند که جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد جناب آقای عبداله بازدار با عنوان بررسي اثرات کاربري زمين بر ترافيک شهري (نمونه موردي: بخش مرکزي شهر شيراز) در روز چهارشنبه مورخ 1399/07/23ساعت 12:00 از طریق لینک (http://vc.apadana.ac.ir/defense) برگزار خواهد گردید.

    1399/07/20-13:26:09