موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی شهری (سرکار خانم سیمین دهقانی)
  • قابل توجه دانشجویان محترم؛ بدینوسیله به اطلاع می رساند که جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سرکار خانم سیمین دهقانی با عنوان سنجش عوامل موثر بر سرزندگي در فضاهاي عمومي با رويکرد شهر خلاق (مطالعه تطبيقي گلدشت معالي آباد، محله سنگ سياه و شهرک گلها شيراز) در روز پنجشنبه مورخ 1399/07/24 ساعت 16:30 از طریق لینک (http://vc.apadana.ac.ir/defense) برگزار خواهد گردید.

    1399/07/15-08:24:13