موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
نخستین کنفرانس بین المللی آموزش مجازی چالش ها و راهکارها در شرایط بحران کرونا
  • نخستین کنفرانس بین المللی آموزش مجازی چالش ها و راهکارها در شرایط بحران کرونا

    https://icve.apadana.ac.ir

    نخستین کنفرانس بین المللی آموزش مجازی چالش ها و راهکارها در شرایط بحران کرونا

    https://icve.apadana.ac.ir

    1399/10/24-01:11:45