موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
ظرفیت اساتید راهنمای دانشجویان کارشناسی پیوسته و ناپیوسته معماری
 • ظرفیت اساتید طرح نهایی
  دانشجویان کارشناسی پیوسته و ناپیوسته معماری
  ظرفیت اساتید راهنمای طرح نهایی جهت اخذ دانشجویان به شرح زیر اعلام می گردد.

  ردیف نام و نام خانوادگی استاد راهنما ظرفیت
  1 جناب آقای دکتر نطنج 5
  2 سرکارخانم دکتر حائری 5
  3 جناب آقای دکتر افلاکی 5
  4 جناب آقای مهندس گلکارفرد 4
  5 جناب آقای مهندس کامی شیرازی 4
  6 جناب آقای مهندس نریمانی 4
  7 جناب آقای دکتر ادیبی 4
  8 جناب آقای مهندس مجیدی 4
  9 جناب آقای دکتر عسکری 4
  10 جناب آقای دکتر ملک مرزبان 4
  11 سرکار خانم مهندس غدیری نیا 4

  مراحل انجام پروژه نهایی:
  1-مشخص نمودن موضوع پروژه نهایی و هماهنگ کردن موضوع با یکی از اساتید جدول بالا
  2-تهیه فرم پیشنهاد موضوع طرح نهایی کارشناسی از سایت دانشگاه ( بخش فرمهای آموزشی) به آدرس

  http://apadana.ac.ir/forms.aspx:
  3-تکمیل کردن فرم و دریافت تاییدیه از استاد راهنمای مورد نظر

  4-ارسال فایل PDFپروپوزال تکمیل شده به آدرس ایمیل گروه معماری:
  Apadana.architecturegroup@gmail.com

  دانشجویان تا تاریخ 1399/02/05فرصت دارند تا پرپوزال خود را به آدرس ایمیل گروه معماری ارسال
  نمایند.

  تحویل پروژه طرح نهایی در دو مرحله انجام میگیرد. تحویل موقت در روز 29مرداد ماه و تحویل نهایی در
  روز 19شهریور ماه 1399می باشد. در صورت ارائه ندادن پروژه نهایی در تاریخ ذکر شده، این واحد درسی
  می بایست تمدید گردد.

  " پس از تایید پروپوزال امکان تغییر استاد راهنما ،تحت هیچ شرایطی امکان پذیر نیست"

  1399/01/26-12:24:38