موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
مرکز مشاوره
آيين‌نامه تشكيل مركز مشاوره دانشجويي در دانشگاه ها
انسان براي زندگي موفقيت‌آميز نيازمند برخورداري از آرامش ، سلامت و كارآمدي در ابعاد زيستي ، رواني و اجتماعي مي‌باشد. تغييرات اجتماعي – فرهنگي سريع ، تحول در ساختار خانواده، پيچيدگي و گسترش شبكه ارتباطات انساني و وسعت و تنوع منابع اطلاع‌رساني موجب گرديده است جوامع انساني خصوصاً قشر جوان و نوجوان با مسائل و مشكلات متعدد مواجه شوند و از طريق توسل به روشهايي كه گاه از پشتوانه منطقي برخوردار نبوده و فاقد دورنماي روشن و اميدبخش مي‌باشند به فشارها ، چالشها و انتظارات گسترده زندگي امروز واكنش نشان دهند.
دانشگاهها و محيط‌هاي دانشجويي نيز كه در برگيرنده بخش قابل ملاحظه‌اي از نخبگان و فرهيختگان جوان جامعه مي‌باشند همسو با فضاي در حال گذار موجود ، درگير چالشها و دگرگونيهايي گرديده‌اند. از اين‌رو تغذيه و حمايت ذهني ، رواني و اجتماعي دانشجويان و دانشگاهيان نيازمند آموزش فرهنگ گفتگو ، تفكر انتقادي و ايجاد مهارتها و توانمنديهايي براي تصميم‌گيري آگاهانه ، مقابله با استرسها و هيجانهاي روزمره ، افزايش خودكارآمدي ، برقراري ارتباط مؤثر و ساير تواناييهاي رواني اجتماعي مي‌باشد. بنابراين لازم است در كنار پيشگيري از آسيب‌هاي احتمالي ، در جهت ارتقاي سطح بهداشت روان فردي و اجتماعي دانشجويان و ساير دانشگاهيان كه در تعامل و ارتباط متقابل با دانشجويان قرار دارند گام‌هاي مؤثري برداشته شود.
دانشجويان دانشگاهها به لحاظ حساسيت دوران رشد و تحويل خود و شرايط بحراني اين برهه از زندگي ، به ويژه در سالهاي اول ورود به دانشگاه ، فشارها و ناراحتيهاي بيشتري را تجربه مي‌كنند كه از آن جمله مي‌توان به گسستن از زندگي قبلي در خانواده ، ورود به زندگي دانشجويي و نياز به سازگاري با محيط دانشگاه و خوابگاه ، مديريت مسائل معيشتي ، تحصيلي و عاطفي اشاره كرد. ساير كاركنان دانشگاهها كه با قشر دانشجويي در ارتباط مستقيم قرار دارند نيز به نوبه خود در افزايش و تشديد يا كاهش و ترميم مشكلات ويژه دانشجويان سهيم مي‌باشند و لذا دانشجويان و دانشگاهيان نيازمند بذل توجه خاص مي‌باشند. با عنايت به مسائل و مشكلات و دغدغه‌هاي جامعه دانشگاهي ، ضرورت تأسيس مركزي به منظور تأمين ، توسعه و تسري بهداشت رواني در فضاي دانشگاهها و ارائه مداخلات پيشگيرانه ، مشاوره‌اي و درماني ، آشكار مي‌گردد.
در اين راستا مركز مشاوره دانشجويي به عنوان متولي بهداشت روان دانشگاهها در چارچوب اين آيين‌نامه تشكيل گردیده است.
برنامه مشاوره موسسه آموزش عالی آپادانا