موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
هیئت امناء
اعضاي هيئت امناء موسسه که با حکم وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری شروع به کار نموده اند :

مهندس فرهاد امیدوار (نماینده استانداری فارس)
دکتر احمد عریان (نماینده وزارت علوم)
دکتر محمد حسین شریعت (رئیس هیئت امنا)
دکتر سید احمد جنابعلی جهرمی (دبیر هیئت امنا)
دکتر محمد محسن مشکسار (عضو هیئت امنا)
دکتر محمد ابراهیم بحرالعلوم (عضو هیئت امنا)
دکتر ناصر طالب بیدختی (عضو هیئت امنا)
دکتر سید ابوالقاسم دهقان بنادکی (عضو هیئت امنا)
دکتر مرتضی حق شناس (عضو هیئت امنا)