موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
اعضاء هیئت علمی
سیداحمد جنابعلی جهرمی
مرتبه علمی : استاد
رشته تحصیلی : مهندسی مواد
بخش : فنی مهندسی
مدرک تحصیلی : دکتری
محمدحسین شریعت
مرتبه علمی : استاد
رشته تحصیلی : مهندسی مواد
بخش : فنی مهندسی
مدرک تحصیلی : دکتری
محمد محسن مشکسار
مرتبه علمی : استاد
رشته تحصیلی : مکانیک
بخش : فنی مهندسی
مدرک تحصیلی : دکتری
ارسلان قهرمانی
مرتبه علمی : استاد
رشته تحصیلی : مهندسی عمران
بخش : فنی مهندسی
مدرک تحصیلی : دکتری
حسن حق شناس
مرتبه علمی : استاد
رشته تحصیلی : روانشناسی بالینی
بخش : علوم انسانی
مدرک تحصیلی : دکتری
علی اصغر حاتمی
مرتبه علمی : دانشیار
رشته تحصیلی : حقوق- خصوصی
بخش : علوم انسانی
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی
بهنازباغبان باشی
مرتبه علمی : مربی آموزشیار
رشته تحصیلی : روانشناسی ومشاوره
بخش : علوم انسانی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
کیمیا بازرگان
مرتبه علمی : استادیار
رشته تحصیلی : مهندسی کامپیوتر
بخش : فنی مهندسی
مدرک تحصیلی : دکتری
آیدامخترع
مرتبه علمی : استادیار
رشته تحصیلی : حقوق محیط زیست
بخش : علوم انسانی
مدرک تحصیلی : دکتری
راضیه اردکانی
مرتبه علمی : استادیار
رشته تحصیلی : مهندسی نساجی
بخش : هنر و معماری
مدرک تحصیلی : دکتری
کبری منصوری زاده
مرتبه علمی : استادیار
رشته تحصیلی : آموزش زبان انگلیسی
بخش : علوم انسانی
مدرک تحصیلی : دکتری
فاطمه کبیری
مرتبه علمی : استادیار
رشته تحصیلی : مدیریت
بخش : علوم انسانی
مدرک تحصیلی : دکتری
هاله همایونی
مرتبه علمی : مربی
رشته تحصیلی : مهندسی کامپیوتر
بخش : فنی مهندسی
مدرک تحصیلی : پژوهشگر دکتری
سلما حائری
مرتبه علمی : مربی
رشته تحصیلی : معماری
بخش : هنر و معماری
مدرک تحصیلی : پژوهشگر دکتری
اردلان افلاکی
مرتبه علمی : استادیار
رشته تحصیلی : دکتری
بخش : هنر و معماری
مدرک تحصیلی : دکتری
امیر غلامپور
مرتبه علمی : استادیار
رشته تحصیلی : مهندسی عمران
بخش : فنی مهندسی
مدرک تحصیلی : دکتری
اکبر قدرت نما
مرتبه علمی : استادیار
رشته تحصیلی : تربیت بدنی
بخش : علوم انسانی
مدرک تحصیلی : دکتری
امین محمودزاده
مرتبه علمی : مربی
رشته تحصیلی : مرمت
بخش : هنر و معماری
مدرک تحصیلی : دکتری
اردلان فیلی
مرتبه علمی : مربی
رشته تحصیلی : مدیریت
بخش : علوم انسانی
مدرک تحصیلی : پژوهشگر دکتری
عباس ثابت
مرتبه علمی : مربی
رشته تحصیلی : مدیریت دولتی
بخش : علوم انسانی
مدرک تحصیلی : پژوهشگر دکتری
محسن نطنج
مرتبه علمی : مربی
رشته تحصیلی : معماری
بخش : هنر و معماری
مدرک تحصیلی : پژوهشگر دکتری
امید یزدانی
مرتبه علمی : مربی
رشته تحصیلی : مهندسی برق
بخش : فنی مهندسی
مدرک تحصیلی : پژوهشگر دکتری
ابراهیم راستگو
مرتبه علمی : مربی
رشته تحصیلی : نقشه برداری
بخش : فنی مهندسی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
روزبه منصوری
مرتبه علمی : پژوهشگر دکترا
رشته تحصیلی : مهندسی عمران
بخش : فنی مهندسی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
حسین قاسم خانی
مرتبه علمی : مربی
رشته تحصیلی : نقاشی
بخش : هنر و معماری
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
محمد بنان
مرتبه علمی : مربی
رشته تحصیلی : مهندسی عمران
بخش : فنی مهندسی
مدرک تحصیلی : پژوهشگر دکترا
محمد زائری
مرتبه علمی : مربی
رشته تحصیلی : مهندسی عمران
بخش : فنی مهندسی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
ابراهیم راستگو
مرتبه علمی : مربی
رشته تحصیلی : سنجش از راه دور
بخش : فنی مهندسی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
آرش باستانی
مرتبه علمی : مربی
رشته تحصیلی : مهندسی عمران
بخش : فنی مهندسی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
امیر کشاورزی
مرتبه علمی : مربی
رشته تحصیلی : مشاوره
بخش : علوم انسانی
مدرک تحصیلی : پژوهشگر دکترا
ستاره احسنت
مرتبه علمی : استادیار
رشته تحصیلی : فلسفه هنر
بخش : هنر و معماری
مدرک تحصیلی : دکتری
ملوک عیوضی
مرتبه علمی : استادیار
رشته تحصیلی : مهندسی پزشکی
بخش : فنی مهندسی
مدرک تحصیلی : دکتری