موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
محسن نطنج
محسن نطنج
مرتبه علمی : مربی
رشته تحصیلی : معماری
بخش : هنر و معماری
مدرک تحصیلی : پژوهشگر دکتری