موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
سیداحمد جنابعلی جهرمی
سیداحمد جنابعلی جهرمی
مرتبه علمی : استاد
رشته تحصیلی : مهندسی مواد
بخش : فنی مهندسی
مدرک تحصیلی : دکتری