موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
محمد زائری
محمد زائری
مرتبه علمی : مربی
رشته تحصیلی : مهندسی عمران
بخش : فنی مهندسی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد