موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
عباس ثابت
عباس ثابت
مرتبه علمی : مربی
رشته تحصیلی : مدیریت دولتی
بخش : علوم انسانی
مدرک تحصیلی : پژوهشگر دکتری