موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
امید یزدانی
امید یزدانی
مرتبه علمی : مربی
رشته تحصیلی : مهندسی برق
بخش : فنی مهندسی
مدرک تحصیلی : پژوهشگر دکتری