موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
هاله همایونی
هاله همایونی
مرتبه علمی : مربی
رشته تحصیلی : مهندسی کامپیوتر
بخش : فنی مهندسی
مدرک تحصیلی : پژوهشگر دکتری