موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
ملوک عیوضی
ملوک عیوضی
مرتبه علمی : استادیار
رشته تحصیلی : مهندسی پزشکی
بخش : فنی مهندسی
مدرک تحصیلی : دکتری