موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
امیر غلامپور
امیر غلامپور
مرتبه علمی : استادیار
رشته تحصیلی : مهندسی عمران
بخش : فنی مهندسی
مدرک تحصیلی : دکتری