موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
اکبر قدرت نما
اکبر قدرت نما
مرتبه علمی : استادیار
رشته تحصیلی : تربیت بدنی
بخش : علوم انسانی
مدرک تحصیلی : دکتری