موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
محمدحسین شریعت
محمدحسین شریعت
مرتبه علمی : استاد
رشته تحصیلی : مهندسی مواد
بخش : فنی مهندسی
مدرک تحصیلی : دکتری