موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
حسن اقبالی جهرمی
حسن اقبالی جهرمی
مرتبه علمی : دانشیار
رشته تحصیلی : مهندسی کامپیوتر
بخش : فنی مهندسی
مدرک تحصیلی : دکتری