موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
امین محمودزاده
امین محمودزاده
مرتبه علمی : مربی
رشته تحصیلی : مرمت
بخش : هنر و معماری
مدرک تحصیلی : دکتری