موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
محمد محسن مشکسار
محمد محسن مشکسار
مرتبه علمی : استاد
رشته تحصیلی : مکانیک
بخش : فنی مهندسی
مدرک تحصیلی : دکتری