موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
کبری منصوری زاده
کبری منصوری زاده
مرتبه علمی : استادیار
رشته تحصیلی : آموزش زبان انگلیسی
بخش : علوم انسانی
مدرک تحصیلی : دکتری