موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
امیر کشاورزی
امیر کشاورزی
مرتبه علمی : مربی
رشته تحصیلی : مشاوره
بخش : علوم انسانی
مدرک تحصیلی : پژوهشگر دکترا