موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
ابراهیم راستگو
ابراهیم راستگو
مرتبه علمی : مربی
رشته تحصیلی : سنجش از راه دور
بخش : فنی مهندسی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد