موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
حسین قاسم خانی
حسین قاسم خانی
مرتبه علمی : مربی
رشته تحصیلی : نقاشی
بخش : هنر و معماری
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد