موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
مصعب ایزدی سعدی
مصعب ایزدی سعدی
مرتبه علمی : مربی
رشته تحصیلی : تصوف وعرفان اسلامی
بخش : علوم انسانی
مدرک تحصیلی : دانشجوی دکترا