موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
حمیدرضا جوانمردی
حمیدرضا جوانمردی
مرتبه علمی : مربی آموزشیار
رشته تحصیلی : برق قدرت
بخش : فنی مهندسی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد