موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
عبدالرضا فتحی
عبدالرضا فتحی
مرتبه علمی : مربی آموزشیار
رشته تحصیلی : نقاشی
بخش : هنر و معماری
مدرک تحصیلی : کارشناسی