موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
مجید نیک کار
مجید نیک کار
مرتبه علمی : مربی آموزشیار
رشته تحصیلی : معماری
بخش : فنی مهندسی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد