موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
ایمان میرخاقانی
ایمان میرخاقانی
مرتبه علمی : مربی آموزشیار
رشته تحصیلی : مهندسی عمرانGIS
بخش : فنی مهندسی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد