موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
فاطمه فاضل پور
فاطمه فاضل پور
مرتبه علمی : مربی آموزشیار
رشته تحصیلی : حرفه وفن
بخش : هنر و معماری
مدرک تحصیلی : کارشناسی