موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
نجمه چراغی
نجمه چراغی
مرتبه علمی : مربی آموزشیار
رشته تحصیلی : طراحی پارچه ولباس
بخش : هنر و معماری
مدرک تحصیلی : دانشجوی ارشد