موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
علی قرمزیان
علی قرمزیان
مرتبه علمی : مربی
رشته تحصیلی : علوم اعصاب شناختی
بخش : فنی مهندسی
مدرک تحصیلی : دانشجوی دکترا