موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
احسان مشکسار
احسان مشکسار
مرتبه علمی : استادیار
رشته تحصیلی : مهندسی برق
بخش : فنی مهندسی
مدرک تحصیلی : دکتری