موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
محسن زارع
محسن زارع
مرتبه علمی : مربی
رشته تحصیلی : روانشناسی عمومی
بخش : علوم انسانی
مدرک تحصیلی : دانشجوی دکترا