موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
مریم دستغیب پارسا
مریم دستغیب پارسا
مرتبه علمی : مربی
رشته تحصیلی : معماری
بخش : هنر و معماری
مدرک تحصیلی : دانشجوی دکترا