موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
علی نقی مصلح شیرازی
علی نقی مصلح شیرازی
مرتبه علمی : استاد
رشته تحصیلی : مدیریت
بخش : علوم انسانی
مدرک تحصیلی : دکتری