موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
محمد حسین گلکارفرد
محمد حسین گلکارفرد
مرتبه علمی : مربی آموزشیار
رشته تحصیلی : مهندسی معماری
بخش : هنر و معماری
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد