موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
داود صفری
داود صفری
مرتبه علمی : استادیار
رشته تحصیلی : مهندسی سازه
بخش : فنی مهندسی
مدرک تحصیلی : دکتری