موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
حسین فهیمی زاده
حسین فهیمی زاده
مرتبه علمی : مربی آموزشیار
رشته تحصیلی : معماری طراحی شهری
بخش : هنر و معماری
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد