موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
تورنگ چماچم
تورنگ چماچم
مرتبه علمی : مربی آموزشیار
رشته تحصیلی : طراحی صنعتی
بخش : هنر و معماری
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد