موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
محمد حسین طیبی
محمد حسین طیبی
مرتبه علمی : استادیار
رشته تحصیلی : زمین شناسی
بخش : هنر و معماری
مدرک تحصیلی : دکتری