موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
مهناز بذرافشان
مهناز بذرافشان
مرتبه علمی : مربی آموزشیار
رشته تحصیلی : پژوهش هنر
بخش : هنر و معماری
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد