موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
اکبرکشاورز پور
اکبرکشاورز پور
مرتبه علمی : مربی آموزشیار
رشته تحصیلی : مهندسی کامپیوتر
بخش : فنی مهندسی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد