موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
آیدامخترع
آیدامخترع
مرتبه علمی : استادیار
رشته تحصیلی : حقوق محیط زیست
بخش : علوم انسانی
مدرک تحصیلی : دکتری