موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
مصطفی امینی
مصطفی امینی
مرتبه علمی : مربی آموزشیار
رشته تحصیلی : مهندسی عمران
بخش : فنی مهندسی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد